ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PROMO GROEP B.V., GEVESTIGD AAN DE BENNEBROEKERWEG 93-M TE (1435 CH) RIJSENHOUT

Artikel 1 - BEGRIPPEN a1. Onder "Verkoper" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Promo Groep, gevestigd te Rijsenhout. a2. Onder "Koper" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van Verkoper.

Artikel 2 - ALGEMEEN 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de Verkoper als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. 2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 - ALGEMENE VOORWAARDEN DERDEN De toepasselijkheid van de door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 - OFFERTES 4.1 Alle offertes van Verkoper zijn vrijblijvend. 4.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding.

Artikel 5 - AANVULLINGEN OVEREENKOMST Verkoper zal op verzoek van Koper alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

Artikel 6 - PRIJZEN Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Verkoper het recht deze door te berekenen. Doorberekening binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft Koper het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 7 - LEVERING 7.1 De met Koper overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijn. 7.2 Leveringen geschieden op kosten en voor risico van de Koper. 7.3 Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

Artikel 8 - BETALING 8.1 Facturen van Verkoper dienen, tenzij anders aangegeven op de factuur, binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door Verkoper aangegeven wijze en in de op de factuur aangegeven valuta. Alle kosten in verband met betaling komen voor rekening van Koper. 8.2 Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van Koper, ongeacht of Verkoper terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. 8.3 Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper terstond, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een rente over het factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente. 8.4 Alle kosten welke door Verkoper worden gemaakt of naar haar oordeel moeten worden gemaakt om tot incasso te geraken van door Koper uit de overeenkomst(en) verschuldigde bedragen, komen geheel voor rekening en ten laste van Koper, waaronder begrepen doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt de buitengerechtelijke kosten zoals het honorarium van de raadsman van Verkoper, alsmede de gerechtelijke kosten. 8.5 Betalingen door of vanwege Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en boeten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper. 8.6 Koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn vermeldt op de factuur. 8.7 Indien levering in gedeelten op verschillende data overeenkomen is, is Verkoper gerechtigd haar leveringsplicht op te schorten, voor zolang als Koper in gebreke blijft te betalen. 8.8 Buitengerechtelijke incassokosten worden geacht 15% van de verkoopsom te bedragen, met een minimum van EUR 250. 8.9 Iedere factuur die niet is voldaan op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van EUR 150. Zij zal bovendien van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele vertragingsinterest van 2,0% per maand van de vervaldatum van de factuur. Een deel van de maand wordt als volle maand gezien en berekend. 8.10 Aftrek of schuldvergoeding is de koper nimmer toegestaan. 8.11 Betaling dient te geschieden ten kantore van Verkoper of op de door Verkoper aan te wijzen bank- of girorekening.

Artikel 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD 9.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken, totdat integraal aan haar zullen zijn voldaan: - de door Koper verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden; - vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). 9.2 Het is Koper niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties. 9.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 aan Verkoper toekomt, kan Koper daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening. 9.4 Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties zoals in lid 1 bedoelt, is Verkoper gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper machtigt Verkoper reeds nu vooralsdan onherroepelijk om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van Koper. Verkoper is niet verplicht het reeds betaalde aan Koper terug te betalen.

Artikel 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN KNOW-HOW 10.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen etc. die door Verkoper aan Koper worden verstrekt blijven eigendom van Verkoper. 10.2 Koper is niet gerechtigd de in lid 1 genoemde zaken aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben. 10.3 Koper is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hiervoor geeft.

Artikel 11 - REKLAME 11.1 Koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan Koper daarop geen beroep meer doen, indien zij Verkoper daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 (acht) dagen na aflevering, althans na constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering. 11.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Verkoper te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak. 11.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassingen op het verrichten van diensten.

Artikel 12 - MATEN, GEWICHTEN EN VERDERE GEGEVENS 12.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkoming. 12.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 13 - AANSPRAKELIJKHEID 13.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is. 13.2 Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 13.3 Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge wet of overeenkomst aansprakelijk zou zijn. 13.4 Voorzover Verkoper ingevolge dit artikel aansprakelijk is, is zij slechts gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent, althans - indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking verleent - tot het maximale bedrag van de factuurwaarde. 13.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 14 - ONTBINDING 14.1 Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopig) surséance van betaling of onder curatelestelling van Koper, danwel stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Verkoper te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. 14.2 Indien de behoorlijke nakoming door Verkoper ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening of risico van Verkoper komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing. 15.2 Geschillen tussen Verkoper en Koper verbandhoudende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de verkoper verkiest voor een andere bevoegde rechter.

Artikel 16 - CONVERSIE Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 17 - NEDERLANDSE TEKST PREVALEERT De Nederlandse tekst van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. 

Logo recyPE PEX Breukelen Winnen met het nieuwe pinnen
Belettering van de volledige setting Vlaggen NUON 150x300 cm. Frame Honda Nederland Vlaggenlijn ASVZ
courvoisier HC pokerboot MCOP vlaggenmast met blauwe lucht Wallcover vakantiehuizenpark Friesland borden La Prairie met glossy finish gevelvlag Paradigit Speciaal project steigerdoeken voor BAM Ballast Nedam Consortium Jubi Den Haag Blowups van Unilever producten Calve pindakaas, calva saus, rexona deodorant en lipton ice tea Vlaggenmast met wolkenlucht
gevelvlaggen Culvita dierenpark amersfoort samsung printers backlitfilm traditioneel spandoek plafond hanger mystery jackpot reflectiebanners KNVB Entree Here's Jack - EYE museum Boogvlaggen Introductie Samsung S5 Enexis 2009 - toestemming Foto MULTI-Banner van de voorkant Van DIJK middenkantoor losstaand makelaarsframe flights to austria Draaideurbestickering Holland Casino La Prairie sokkelbestickering Kasteel Groeneveld closeup Bouwhekdoek Heja Straataankleding, uitgevoerd en gefotografeerd door Paul Fennis Double banner Samsung Home Appliances Peugeot 2008 tafelvlag Jaguar Samsung Laptop 9 series introductiedisplay Beursstand voor de SAMSUNG B2100 AH groenteafdeling Versace fotowand met behulp van backdropbanner UIthouders en grondbevestigin Statiefbanieren Samsung Dealershow 2006 Gevelbanier Restaurant Ilundi Berkel en Rodenrijs
onthullingsdoek nuna 5
Bas group - wallcover montage Louis Quatorze Festival Oude Muziek 2010 II Binnenbanieren interfloor Banieren Audi, vw en opel gevelvlag aktie sport
Losstaand beursframe coca cola
We Bellen - We company GEMORO inspiratieruimte Ultras tribunedoeken Dealershow 2010 Stoelhoezen Randstad uitzendbureau Eco-Art Squashborden Adcon mini samsung corby Alupics 1 vloersticker dealershow 2011 u2 experience Life size tbv BAS Distributie ALmere, onderdeel van de MYCOM groep Beursstand BAS Distributie, onderdeel van de Bas group binnenbanieren XXXL grafitti network foam Tentoonstellingsaankleding met Re-Board Mini rollup la prairie in winkel Hakken Pakkenrun 2011 gevelbelettering peugeot audi signing circuitpark Display great sales adventures, bij Promo-Vlag gefotografeerd V-frame Vereeniging Binnenvaart Thuisopstelling met opspanwand en bedrukte pilaar BCC personeelsevent 2